catala espanol
Facbook Facebook Facebook
08/10/2012

Comunicat de la reunió n. 204 de la CET

Comunicat de la reunió n. 204 de la CET

Els dies 4 i 5 d’octubre de2012 hatingut lloc la reunió núm. 204 dela ConferènciaEpiscopalTarraconense, al Seminari Conciliar de Barcelona. La reunió ha estat presidida per Mons.Jaume PujolBalcells,arquebisbe de Tarragonai hi han assistit tots els seus membres.

Al matí del dia 4, els bisbes han assistit a la inauguració oficial del curs 2012-2013 dela Facultatde Teologia de Catalunya, dela Facultatde Filosofia de Catalunya, de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i de l’Institut de Teologia Fonamental.

1.- En aquesta reunió, els bisbes han continuat l’estudi de diverses propostes pastorals entorn de l’Any dela Fe, que s’iniciarà aquest mes d’octubre en ocasió del cinquantè aniversari de la inauguració del Concili Vaticà II.

Els bisbes han felicitat el senyor cardenal Lluís Martínez Sistach per haver estat nomenat pel papa Benet XVI membre del Sínode Ordinari de Bisbes sobre La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana, que se celebra a Roma del 7 al 28 d’octubre de 2012.

També s’alegren de la participació al Sínode, com a auditors i experts, del Dr. Salvador Pié, professor dela UniversitatGregorianai dela Facultatde Teologia de Catalunya; el P. Josep Abella, superior general dels Missioners Claretians; el Gmà. Emili Turú, superior general dels Germans Maristes; i el Dr. Josep Maria Simon, president dela Federació Internacionald´Associacions de Metges Catòlics.

2.- Els bisbes han reflexionat sobre l’actual conjuntura social de Catalunya i Espanya i, tal com han fet en les ocasions en què s’han convocat eleccions al Parlament de Catalunya, han redactat una Nota que s’adjunta al final d’aquest comunicat.

3.- Els bisbes han tractat diversos temes relacionats amb la litúrgia, l’escoltisme, l’ensenyament, la pastoral universitària ila catequesi. Tambéhan estat informats sobre el 1r. Congrés de Pastoral Juvenil, organitzat perla Conferència EpiscopalEspanyolaa València, que es portarà a terme de l’1 al 4 de novembre de 2012, i sobreel nouformat de la pàgina web dela Tarraconense(www.tarraconense.cat).

 

Barcelona, 8 d’octubre de 2012

 

Els Bisbes de Catalunya reunits a Barcelona en sessió ordinària de la Conferència Episcopal Tarraconense han emès una NOTA davant les Eleccions convocades al Parlament de Catalunya per al proper 25 de novembre, que ha estat aprovada per unanimitat.

El text de la  NOTA és el següent:

 NOTA DELS BISBES DE CATALUNYA DAVANT LES ELECCIONS AL PARLAMENT

 El Poble de Catalunya ha estat convocat a elegir els seus representants al Parlament. Aquesta convocatòria d’eleccions democràtiques es fa en un moment particularment delicat, sobretot, per la situació de crisi econòmica greu que travessa la nostra societat, i també per la transcendència de les opcions polítiques per al futur.

L’Església vol continuar servint la societat catalana, com ha fet al llarg dels segles, tot reconeixent els canvis profunds, socials i culturals que s’hi han produït en els últims anys i també els que s’estan produint en aquests darrers mesos. Ho fa tenint present aquelles paraules emblemàtiques amb què s’iniciava la Constitució Gaudium et Spes del Concili Vaticà II, de l’inici del qual en celebrem el 50è. aniversari: «la joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels homes contemporanis, sobretot dels pobres i de tots els qui sofreixen, són també la joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels deixebles de Crist, i no hi ha res de veritablement humà que no trobi ressò en el cor d’ells» (G.S. 1).

D’acord amb aquest esperit, el Bisbes dela Conferència EpiscopalTarraconense volem recordar a tots els catòlics i a tots els homes i dones de bona voluntat, que viuen i treballen a Catalunya, la necessitat de respectar en tot moment els principis ètics fonamentals, que han estat expressats pel pensament social de l’Església: la dignitat de tota vida humana, des de la concepció a la seva mort natural; el valor de la democràcia, el diàleg i la voluntat d’acord, com a formes de resolució de conflictes; el deure de tots, especialment els governants, d’afavorir sempre el bé comú com a objectiu prioritari; la importància de la justícia distributiva i de la justícia social per a regular l’economia de mercat; l’atenció solidària als més vulnerables; la defensa dels drets de les persones i dels pobles, i el respecte a les minories, com a base irrenunciable de qualsevol construcció política; el rebuig de tota actitud adreçada a atiar la divisió social o la violència; la promoció de la pau i la fraternitat entre els homes i els pobles.

En un règim democràtic, cada ciutadà ha de poder manifestar les pròpies conviccions i fer camí amb els altres, pensant que «una societat que, en tots els seus nivells, vol positivament estar al servei de l´ésser humà és la que es proposa com a meta prioritària el bé comú, en tant que bé de tots els homes i de tot l´home» (Compendi Doctrina Social de l’Església n. 165).

També volem subratllar que les eleccions democràtiques exigeixen el dret i el deure d’exercir el propi vot, amb llibertat i responsabilitat. Aquests requisits es compleixen només si els ciutadans, a més de gaudir de les condicions externes que assegurin l’absència de coacció, també reben una informació verídica i completa de les diferents opcions polítiques, de manera que puguin fer-se un judici responsable a l’hora de decidir el seu vot. Com ja dèiem fa un any, “avui s’han manifestat nous reptes i aspiracions, que afecten la forma política concreta com el poble de Catalunya s’ha d’articular i com es vol relacionar amb els altres pobles germans d’Espanya en el context europeu actual. Com a pastors de l’Església, no ens correspon a nosaltres optar per una determinada proposta a aquests reptes nous, però defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. I encoratgem el camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir solucions justes i estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat. El futur de la societat catalana està íntimament vinculat a la seva capacitat per integrar la diversitat que la configura.” (“Al servei del nostre poble” 2011, n. 5)

Finalment, cal tenir present el deure dels ciutadans a participar activament en les eleccions legítimes, com a membres responsables de la societat, i així mateix exhortem tots els cristians que intensifiquin la seva pregària per demanar que els futurs esdeveniments polítics afavoreixin el bé comú, la veritat, la justícia i la pau.

Barcelona, 5 d’octubre de 2012

ir atras - anar enrera - go back
La veu de l'església
subir arriba
Este sitio utiliza cookies, puedes ver la política de cookies, aquí -
Política de cookies +